On NE: Nostalgia Now: Fourteen hours of Final Fantasy
dark