On NE: Nostalgia Now: Fourteen hours of Final Fantasy
dark        

Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux: news and videos